BIP Urząd Miasta Poręba
Szukaj;
Nazwa dokumentu:REMONDIS Sp. z o.o.
Data utworzenia: 2012-06-12
Symbol:
Typ dokumentu:Informacja

Nazwa i adres przedsiębiorstwaNumer rejestrowy
REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16, Oddział w Sosnowcu wykreślenie
ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec
NIP:728-01-32-515
Regon:11089141
7/2012/Poreba
Rodzaj odpadów komunalnychData wprowadzenia
1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach2012-06-12
2) 200307 Odpady wielkogabarytowe2012-06-12
3) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych2012-06-12
4) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości2012-06-12
5) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów2012-06-12
6) 200302 Odpady z targowisk2012-06-12
7) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne2012-06-12
8) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji2012-06-12
9) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie2012-06-12
10) 200201 Odpady ulegające biodegradacji2012-06-12
11) 200201 Odpady ulegające biodegradacji2012-06-12
12) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny2012-06-12
13) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 192012-06-12
14) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych2012-06-12
15) 200140 Metale2012-06-12
16) 200139 Tworzywa sztuczne2012-06-12
17) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 372012-06-12
18) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne2012-06-12
19) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 352012-06-12
20) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 332012-06-12
21) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie2012-06-12
22) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 312012-06-12
23) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne2012-06-12
24) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 292012-06-12
25) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne2012-06-12
26) 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 272012-06-12
27) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne2012-06-12
28) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 252012-06-12
29) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne2012-06-12
30) 200123* Urządzenia zawierające freony2012-06-12
31) 200123* Urządzenia zawierające freony2012-06-12
32) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć2012-06-12
33) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)2012-06-12
34) 200117* Odczynniki fotograficzne2012-06-12
35) 200115* Alkalia2012-06-12
36) 200114* Kwasy2012-06-12
37) 200113* Rozpuszczalniki2012-06-12
38) 200111* Tekstylia2012-06-12
39) 200110 Odzież2012-06-12
40) 200102 Szkło2012-06-12
41) 200101 Papier i tektura2012-06-12
42) 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 2013-01-09
43) 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 012013-01-09
44) 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 032013-01-09
45) 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 072013-01-09
46) 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 102013-01-09
47) 170407 Mieszaniny metali2013-01-09
48) 170406 Cyna2013-01-09
49) 170405 Żelazo i stal2013-01-09
50) 170404 Cynk2013-01-09
51) 170403 Ołów2013-01-09
52) 170402 Aluminium2013-01-09
53) 170401 Miedź, brąz, mosiądz2013-01-09
54) 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 012013-01-09
55) 170203 Tworzywa sztuczne2013-01-09
56) 170202 Szkło2013-01-09
57) 170201 Drewno2013-01-09
58) 170182 Inne niewymienione odpady2013-01-09
59) 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp.2013-01-09
60) 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 062013-01-09
61) 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia2013-01-09
62) 170102 Gruz ceglany2013-01-09
63) 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów2013-01-09
64) 160103 Zużyte opony2013-01-09
65) 150109 Opakowania z tekstyliów2013-01-09
66) 150107 Opakowania ze szkła2013-01-09
67) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe2013-01-09
68) 150105 Opakowania wielomateriałowe2013-01-09
69) 150104 Opakowania z metali2013-01-09
70) 150103 Opakowania z drewna2013-01-09
71) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych2013-01-09
72) 150101 Opakowania z papieru i tektury2013-01-09
Drukuj