• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Poręba zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Poręba .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;

 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;

 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;

 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,
 • wybrane materiały audiowizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,

Urząd Miasta tym samym informuje, że rozpoczął proces szkoleń redaktorów z myślą o celu zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-14
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Kamil Kowalik, kowalik@umporeba.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 677 18 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Poręba Dworcowa 1 42-480

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Ogólnodostępne wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od ul. Dworcowej. Brak schodów wejściowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z wejścia budynku dostajemy się na korytarz., który częściowo dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro prowadzą schody, windy brak. Toaleta znajduje się na parterze, ale nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. Brach pochylni, platform, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, czy oznaczeń w języku brajla. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na parkingu przy ul. Dworcowej, zlokalizowanym pomiędzy budynkiem urzędu a budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Możliwość wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak

Urząd Miasta Poręba, Urząd Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 2 (budynek MOK) 42-480 Poręba

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Ogólnodostępne wejście do budynku znajduje się od ul. Mickiewicza. Przy schodach do wejścia głównego  znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z wejścia budynku dostajemy się na szeroki korytarz . Do USC znajdującego się na parterze prowadzą trzy schody. Brak pochylni i rampy podjazdowej. Brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wnętrze budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na parkingu przy budynku MOK przy ul. Mickiewicza.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak. 

Drukuj
Liczba odwiedzin
93
do góry