• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Aby skutecznie komunikować się z Gminą Poręba osoby niesłyszące, słabo słyszące, głuchoniewidome lub z innymi specjalnymi potrzebami maja prawo do

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
 • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
 • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Urząd (np. e-mailem, faksem) 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie.

W tym celu należy:

 1. złożyć WNIOSEK o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
  • WNIOSEK można pobrać w postaci dokumentu „DOC” (dostępny na dole strony)
  • Po wypełnieniu wersji „DOC” odesłać wybierając jedną z poniższych metod:
   • e-mail na adres:  lub
   • faksem na nr (32) 67 71 746
    Wniosek należy wysłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.
   • listownie na adres:
   • Gmina Poręba,
    ul. Dworcowa 1
    42-480 Poręba
    (termin spotkania - 3 dni liczone od dnia otrzymania listu)
 2. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
 3. wysłać pismo na adres:
  Gmina Poręba,
  ul. Dworcowa 1
  42-480 Poręba
 4. wysłać e-mail na adres: sod@umporeba.pl (2:37) lub sekretariat@umporeba.pl (2:40)
 5. wysłać pismo faksem na nr +48 32 67 71 746 (2:45)
 6. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 32 67 71 355

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 2-6 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną - wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
 • przedmiot rozmowy,
 • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN,
  lub
 • wskazać specjalną potrzebę osoby.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Urząd Miasta Poręba mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 1, w Porębie, gdzie swoje biuro ma Burmistrz Miasta, Sekretarz i Skarbnik.

Na parterze urzędu mieszczą się:

 • POKÓJ (1) - Referat Organizacyjny, tu znajduje się Kancelaria urzędu, która przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do urzędu, Stanowisko ds. Oświaty, które zajmuje się sprawami edukacji i ochrony zdrowia, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w referacie można tez załatwić sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, referat zajmuje się zamówieniami publicznymi a także obsługą informatyczną urzędu.
 • POKÓJ (2) - Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, zajmujący się ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, zaświadczeń w sprawach meldunkowych, rejestrem wyborców, referat zajmuje się sprawami zarządzania kryzysowego i obroną cywilną: tu znajduje się Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
  Akty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu) załatwia się w budynku MOK, w którym mieści się część Referatu USC wraz z salą ślubów.
 • POKÓJ (3) - Referat Nieruchomości i Mienia Komunalnego, który zajmuje się gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym nabywaniem, zbywaniem, wydzierżawianiem, wynajmowaniem, użyczaniem, oddawaniem w trwały zarząd, użytkowaniem wieczystym gruntów; prowadzi sprawy związane z podziałami nieruchomości, ich rozgraniczaniem i scalaniem, komunalizacją mienia, sprawami zagospodarowania przestrzennego, tj.: planem miejscowym, studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, ustalaniem warunków zabudowy lub lokalizacji celu publicznego i innymi sprawami związanymi z nieruchomościami.
 • POKÓJ (3A) -Inspektor Ochrony Danych (IDO).
 • POKÓJ (4) - KASA- realizująca wpłaty w formie gotówkowej, bezgotówkowej i przy pomocy karty płatniczej, za podatki i opłaty lokalne, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, koncesje alkoholowe, opłaty skarbowe, za odpady komunalne oraz opłaty wynikające z umów najmu lokali komunalnych.
  Kasa czynna jest od pon.-czw. w godz. 8.30 – 14.00, pt. 8.30-12.30.
 • POKÓJ (5) - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zajmujący się sprawami ochrony środowiska i gospodarki odpadami, oświetlenia ulicznego, zarządza drogami gminnymi, terenami rekreacyjnymi, ścieżkami rowerowymi, prowadzi sprawy związane z inwestycjami gminnymi, utrzymaniem zieleni miejskiej, sprawami czystości i porządku w gminie, a także sprawami rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.
  WC
  Na I piętrze urzędu mieszczą się:
 • POKÓJ (6) - Referat Finansowo-Księgowy (Podatki) zajmujący się wymiarem, księgowością i egzekucją podatków i opłat lokalnych.
 • POKÓJ (7) – Główny specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE, który zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy
 • POKÓJ (8) - Referat Finansowo- Księgowy, który zajmuje się księgowością urzędu miasta i budżetu gminy.
 • POKÓJ (9) - Sekretariat Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta
 • POKÓJ (9A) - Burmistrz Miasta
 • POKÓJ (8A) - Sekretarz Miasta, odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu, współdziała i nadzoruje zadania związane z wyborami Prezydenta RP, do parlamentu, samorządowymi i referendum.
 • POKÓJ (10) - Stanowisko ds. Kadr zajmujące się sprawami pracowniczymi, tu znajduje się również obsługa prawna urzędu.
 • POKÓJ (11) - Skarbnik Miasta
 • WC

W sąsiednim budynku MOK przy ul. Mickiewicza 2, znajdują się m.in.:

 • Urząd Stanu Cywilnego zajmujący dwa  pomieszczenia (w tym sala ślubów) na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, gdzie można zgłosić urodzenie dziecka, zawrzeć związek małżeński, zgłosić zgon osoby, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, załatwić sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk
 • Biuro Obsługi Rady Miasta, (II piętro, pok. nr 29B) które zajmuje się obsługą Rady Miasta Poręba, w tym komisji i sesji.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-07-02 14:00
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-07-02 14:00
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-07-02 14:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
123
do góry