• język migowy
BIP
Grafika BIP

ALBA Ekoplus Sp. z o.o. - WYKREŚLONO

Dane przedsiębiorstwa

 • ALBA Ekoplus Sp. z o.o.
 • ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 • NIP: 629-231-34-75

 • REGON: 240131012

 • WYKREŚLONE

Numer rejestrowy

 • Nr rejestrowy 1/2019/Poręba

Kody i rodzaje odpadów

 1. 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
 2. 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 3. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 4. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 5. 15 01 03 Opakowania z drewna
 6. 15 01 04 Opakowania z metali
 7. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 8. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 9. 15 01 07 Opakowania ze szkła
 10. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 11. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
 12. 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 13. 16 Odpady nieujęte w innych grupach
 14. 16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
 15. 16 01 03 Zużyte opony
 16. 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
 17. 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 18. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 19. 17 01 02 Gruz ceglany
 20. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 21. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 22. 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 23. 17 02 01 Drewno
 24. 17 02 02 Szkło
 25. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 26. 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
 27. 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
 28. 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
 29. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
 30. 17 04 02 Aluminium
 31. 17 04 03 Ołów
 32. 17 04 04 Cynk
 33. 17 04 05 Żelazo i stal
 34. 17 04 06 Cyna
 35. 17 04 07 Mieszaniny metali
 36. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 37. 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 38. 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 39. 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 40. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 41. 17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
 42. 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 43. 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
 44. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 45. 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
 46. 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
 47. 20 01 01 Papier i tektura
 48. 20 01 02 Szkło
 49. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 50. 20 01 10 Odzież
 51. 20 01 11 Tekstylia
 52. 20 01 13* Rozpuszczalniki
 53. 20 01 14* Kwasy
 54. 20 01 15* Alkalia
 55. 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 56. 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 57. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 58. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 59. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 60. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 61. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 62. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 63. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 64. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 65. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 66. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 67. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 68. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 69. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 70. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 71. 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 72. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 73. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 74. 20 01 40 Metale
 75. 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 76. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 77. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 78. 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
 79. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 80. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 81. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 82. 20 03 Inne odpady komunalne
 83. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 84. 20 03 02 Odpady z targowisk
 85. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 86. 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 87. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 88. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 89. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 10:35
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 11:17
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-19 11:17
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-19 11:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry