• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Dane przedsiębiorstwa

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • ul. Podmiejska 53 42-400 Zawiercie

 • NIP: 649-000-14-05

 • Regon:270198636

Numer rejestrowy

 • 1/2012/Poręba

Kody i rodzaje odpadów

 1. 200307 Odpady wielkogabarytowe
 2. 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 3. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 4. 200302 Odpady z targowisk
 5. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 6. 200201 Odpady ulegające biodegradacji
 7. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 8. 200140 Metale
 9. 200139 Tworzywa sztuczne
 10. 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 11. 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 12. 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 13. 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 14. 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 15. 200111* Tekstylia
 16. 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 17. 200102 Szkło
 18. 200101 Papier i tektura
 19. 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
 20. 170405 Żelazo i stal
 21. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 22. 160605 Inne baterie i akumulatory
 23. 160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
 24. 160215 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
 25. 160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
 26. 160213* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 i 160212
 27. 150107 Opakowania ze szkła
 28. 150104 Opakowania z metali
 29. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
 30. 150101 Opakowania z papieru i tektury
 31. 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 32. 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 33. 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 34. 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 35. 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 36. 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 37. 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 38. 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 39. 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 40. 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 41. 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 42. 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 43. 200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 200127
 44. 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 45. 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 46. 200125* Oleje i tłuszcze jadalne
 47. 200123* Urządzenia zawierające freony
 48. 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 49. 200117* Odczynniki fotograficzne
 50. 200115* Alkalia
 51. 200114* Kwasy
 52. 200113* Rozpuszczalniki
 53. 200110* Odzież
 54. 180208 Leki inne niż wymienione w 180207
 55. 180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180205
 56. 180203 Inne odpady niż wymienione w 180202
 57. 180109 Leki inne niż wymienione w 180108
 58. 180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180106 
 59. 180104 Inne odpady niż wymienione w 180103
 60. 170903* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
 61. 170902* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
 62. 170901* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
 63. 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 64. 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 65. 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 66. 170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 67. 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 68. 170503* Gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
 69. 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 70. 170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
 71. 170407 Mieszaniny metali
 72. 170406 Cyna 
 73. 170404 Cynk
 74. 170403 Ołów
 75. 170402 Aluminium 
 76. 170401 Miedź, brąz, mosiądz
 77. 170380 Odpadowa papa
 78. 170303* Smoła i produkty smołowe
 79. 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
 80. 170301 Asfalt zawierający smołę
 81. 170204* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
 82. 170203 Tworzywa sztuczne
 83. 170202 Szkło
 84. 170201 Drewno
 85. 170182 Inne niewymienione odpady
 86. 170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 87. 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp.
 88. 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 89. 170106* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 
 90. 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 91. 170102 Gruz ceglany
 92. 168202 Odpady inne niż wymienione w 168201
 93. 168201 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
 94. 168102 Odpady inne niż wymienione w 1681 01
 95. 168101* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
 96. 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
 97. 161106 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105
 98. 161102 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 161101
 99. 161004 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 161003
 100. 161002 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 161001
 101. 160804 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 160807)
 102. 160803 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
 103. 160709* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
 104. 160603* Baterie zawierające rtęć
 105. 160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
 106. 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 
 107. 160212* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 
 108. 160211* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
 109. 160210* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
 110. 160209* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
 111. 160199 Inne niewymienione odpady
 112. 160199 Inne niewymienione odpady
 113. 160122 Inne niewymienione elementy
 114. 160120 Szkło
 115. 160119 Tworzywa sztuczne
 116. 160118 Metale nieżelazne
 117. 160117 Metale żelazne
 118. 160116 Zbiorniki na gaz skroplony
 119. 160115 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114
 120. 160113* Płyny hamulcowe
 121. 160110* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
 122. 160109* Elementy zawierające PCB
 123. 160108* Elementy zawierające rtęć
 124. 160103 Zużyte opony
 125. 150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202
 126. 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 127. 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
 128. 150109 Opakowania z tekstyliów
 129. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
 130. 150105 Opakowania wielomateriałowe
 131. 150103 Opakowania z drewna
 132. 100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 11:58
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 12:34
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-19 12:34
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-19 12:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry