• język migowy
BIP
Grafika BIP

REMONDIS Sp. z o.o.

Dane przedsiębiorstwa

 • REMONDIS Sp. z o.o.
  ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa,
 • Oddział w Częstochowie
  ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa

 • NIP:728-01-32-515

 • Regon:11089141

Numer rejestrowy

 •  1/2017/Poręba

Kody i rodzaje odpadów

 1. 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 2. 200307 Odpady wielkogabarytowe
 3. 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 4. 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 5. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 6. 200302 Odpady z targowisk
 7. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 8. 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 9. 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 10. 200201 Odpady ulegające biodegradacji
 11. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 12. 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 13. 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 14. 200140 Metale
 15. 200139 Tworzywa sztuczne
 16. 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 17. 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 18. 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 19. 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 20. 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 21. 00132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 22. 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 23. 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 24. 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 25. 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 26. 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 27. 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 28. 200125 Oleje i tłuszcze jadalne
 29. 200123* Urządzenia zawierające freony
 30. 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 31. 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 32. 200117* Odczynniki fotograficzne
 33. 200115* Alkalia
 34. 200114* Kwasy
 35. 200113* Rozpuszczalniki
 36. 200111* Tekstylia
 37. 200110 Odzież
 38. 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 39. 200102 Szkło
 40. 200101 Papier i tektura
 41. 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
 42. 150109 Opakowania z tekstyliów
 43. 150107 Opakowania ze szkła
 44. 150105 Opakowania wielomateriałowe
 45. 150104 Opakowania z metali
 46. 150103 Opakowania z drewna
 47. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
 48. 150101 Opakowania z papieru i tektury
 49. 170903 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
 50. 170902 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
 51. 170901 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
 52. 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 53. 170801 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 54. 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 55. 170507 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
 56. 170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 57. 170505 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
 58. 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 59. 170503 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
 60. 170380 Odpadowa papa
 61. 170303 Smoła i produkty smołow
 62. 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
 63. 170301 Asfalt zawierający smołę
 64. 170204 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
 65. 170203 Tworzywa sztuczne
 66. 170202 Szkł
 67. 170201 Drewn
 68. 170182 Inne niewymienione odpady
 69. 170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 70. 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp.
 71. 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 72. 170106 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
 73. 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 74. 170102 Gruz ceglany
 75. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 76. 160103 Zużyte opony
 77. 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 78. 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 79. 170407 Mieszaniny metali
 80. 170406 Cyna
 81. 170405 Żelazo i stal
 82. 170404 Cynk
 83. 170403 Ołów
 84. 170402 Aluminium
 85. 170401 Miedź, brąz, mosiądz
 86. 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 87. 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-18 15:03
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-18 15:28
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-18 15:28
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-18 15:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry