• język migowy
BIP
Grafika BIP

TAMAX Sp z o. o.

Dane przedsiębiorstwa

 • TAMAX Sp z o. o.
 • ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

 • NIP: 656-100-12-76

 • Regon: 290337134

Numer rejestrowy

 • 2/2012/POREBA

Kody i rodzaje odpadów

 1. 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 2. 200307 Odpady wielkogabarytowe
 3. 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 4. 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 5. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 6. 200302 Odpady z targowisk
 7. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 8. 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 9. 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 10. 200201 Odpady ulegające biodegradacji
 11. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 12. 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 13. 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 14. 200140 Metale
 15. 200139 Tworzywa sztuczne
 16. 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 17. 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 18. 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 19. 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 20. 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 21. 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 22. 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 23. 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 24. 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 25. 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 26. 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 27. 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 28. 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 29. 200125 Oleje i tłuszcze jadalne
 30. 200123* Urządzenia zawierające freony
 31. 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 32. 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 33. 200117* Odczynniki fotograficzne
 34. 200115* Alkalia
 35. 200114* Kwasy
 36. 200113* Rozpuszczalniki
 37. 200111* Tekstylia
 38. 200110 Odzież
 39. 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 40. 200102 Szkło
 41. 200101 Papier i tektura
 42. 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 43. 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
 44. 150109 Opakowania z tekstyliów
 45. 150107 Opakowania ze szkła
 46. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
 47. 150105 Opakowania wielomateriałowe
 48. 150104 Opakowania z metali
 49. 150103 Opakowania z drewna
 50. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
 51. 150101 Opakowania z papieru i tektury
 52. 180208 Leki inne niż wymienione w 180207
 53. 180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180205
 54. 180203 Inne odpady niż wymienione w 180202
 55. 180109 Leki inne niż wymienione w 180108
 56. 180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180106
 57. 180104 Inne odpady niż wymienione w 180103
 58. 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
 59. 170903* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
 60. 170902* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
 61. 170901* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
 62. 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 63. 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 64. 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 65. 170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 66. 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 67. 170503* Gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
 68. 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 69. 170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 70. 170407 Mieszaniny metali
 71. 170406 Cyna
 72. 170405 Żelazo i stal
 73. 170404 Cynk
 74. 170403 Ołów
 75. 170402 Aluminium
 76. 170401 Miedź, brąz, mosiądz
 77. 170380 Odpadowa papa
 78. 170303* Smoła i produkty smołowe
 79. 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
 80. 170301* Asfalt zawierający smołę
 81. 170203 Tworzywa sztuczne
 82. 170202 Szkło
 83. 170201 Drewno
 84. 170182 Inne niewymienione odpady
 85. 170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 86. 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp.
 87. 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 88. 170106* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
 89. 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 90. 170102 Gruz ceglany
 91. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 92. 168102 Odpady inne niż wymienione w 1681 01
 93. 168101* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
 94. 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
 95. 161106 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105
 96. 161102 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 161101
 97. 161004 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 161003
 98. 161002 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 161001
 99. 160804 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 160807)
 100. 160803 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
 101. 160605 Inne baterie i akumulatory
 102. 160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
 103. 160603* Baterie zawierające rtęć
 104. 160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
 105. 160601* Baterie i akumulatory ołowiowe
 106. 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
 107. 160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
 108. 160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
 109. 160213* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 i 160212
 110. 160212* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
 111. 160211* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
 112. 160210* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
 113. 160209* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
 114. 160199 Inne niewymienione odpady
 115. 160122 Inne niewymienione elementy
 116. 160120 Szkło
 117. 160119 Tworzywa sztuczne
 118. 160118 Metale nieżelazne
 119. 160117 Metale żelazne
 120. 160116 Zbiorniki na gaz skroplony
 121. 160115 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114
 122. 160113* Płyny hamulcowe
 123. 160110* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
 124. 160109* Elementy zawierające PCB
 125. 160108* Elementy zawierające rtęć
 126. 160103 Zużyte opony
 127. 150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202
 128. 100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 10:01
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 10:29
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-19 10:30
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-19 10:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry