• język migowy
BIP
Grafika BIP

SUEZ Południe Sp. z o. o. - WYKREŚLONE

Dane przedsiębiorstwa

 • SUEZ Południe Sp. z o.o.
 • 42 – 207 Częstochowa ul. Dębowa 26/28
 • NIP: 573–10–32-632
 • Regon: 150137530
 • WYKREŚLONE

Numer rejestrowy

 • 3/2012/Poręba

Kody i rodzaje odpadów

 1. 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 2. 200307 Odpady wielkogabarytowe
 3. 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 4. 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 5. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 6. 200302 Odpady z targowisk
 7. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 8. 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 9. 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 10. 200201 Odpady ulegające biodegradacji
 11. 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 12. 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 13. 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 14. 200140 Metale
 15. 200139 Tworzywa sztuczne
 16. 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 17. 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 18. 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 19. 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 20. 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 21. 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 22. 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 23. 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 24. 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 25. 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 26. 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 27. 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 28. 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 29. 200125 Oleje i tłuszcze jadalne
 30. 200123* Urządzenia zawierające freony
 31. 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 32. 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 33. 200117* Odczynniki fotograficzne
 34. 200115* Alkalia
 35. 200114* Kwasy
 36. 200113* Rozpuszczalniki
 37. 200111* Tekstylia
 38. 200110 Odzież
 39. 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 40. 200102 Szkło
 41. 200101 Papier i tektura
 42. 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
 43. 150109 Opakowania z tekstyliów
 44. 150107 Opakowania ze szkła
 45. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
 46. 150105 Opakowania wielomateriałowe
 47. 150104 Opakowania z metali
 48. 150103 Opakowania z drewna
 49. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
 50. 150101 Opakowania z papieru i tektury

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 09:45
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-19 09:55
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-19 09:55
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-19 09:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
8
do góry