• język migowy
BIP
Grafika BIP

P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński

Dane przedsiębiorstwa

 • P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński
 • ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków

 • NIP 577-192-66-20

 • REGON 241087767

Numer rejestrowy

 •  1/2017/Poręba

Kody i rodzaje odpadów

 1. 20 01 01 Papier i tektura
 2. 20 01 02 Szkło
 3. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 4. 20 01 10 Odzież
 5. 20 01 11 Tekstylia
 6. 20 01 13* Rozpuszczalniki
 7. 20 01 14* Kwasy
 8. 20 01 15* Alkalia
 9. 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 10. 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 11. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 12. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 13. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 14. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 15. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 16. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 17. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 18. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 19. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 20. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 21. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 22. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 23. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 24. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 25. 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 26. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 27. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 28. 20 01 40 Metale
 29. 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 30. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 31. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 2
 32. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 33. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 34. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 35. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 36. 20 03 02 Odpady z targowisk
 37. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 38. 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 39. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 40. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 41. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 42. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 43. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 44. 15 01 03 Opakowania z drewna
 45. 15 01 04 Opakowania z metali
 46. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 47. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 48. 15 01 07 Opakowania ze szkła
 49. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 50. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
 51. 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Poręba
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-18 14:53
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-06-18 14:55
Wytworzenie publikacji
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-18 15:01
Zatwierdzenie
Burmistrz Miasta Poręba 2020-06-18 15:01
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
39
do góry